nhà tuyển dụng được yêu thích nhất

Top nhà tuyển dụng được yêu thích nhất 2017

Kết quả khảo sát năm nay không có nhiều sự thay đổi trong nhận định về nghề nghiệp của đáp viên và cách tiếp cận của họ đối “Nhà tuyển dụng được yêu thích” là chương trình khảo sát trực